Ułatwienia

O Fundacji

Fundacja im. Stefana Batorego działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

 • poprawa jakości polskiej demokracji

  Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.

 • wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym

  Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.

 • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

  Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i krajami położonymi od niej na Wschodzie, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Dodatkowym, uzupełniającym zadaniem Fundacji jest wspieranie inicjatyw na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych.

W swojej działalności Fundacja:

 • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
 • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków;
 • odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne w naszym życiu społecznym;
 • przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje. W ramach swojej działalności Fundacja współpracuje z różnymi instytucjami z kraju i zagranicy.

Co roku publikujemy roczne sprawozdania, w których przedstawiamy wszystkie przyznane dotacje i zrealizowane przedsięwzięcia. Sprawozdania rozsyłane są do darczyńców i partnerów fundacji, przedstawicieli mediów instytucji publicznych; wszyscy zainteresowani mogą je też otrzymać w biurze Fundacji. O naszych działaniach, a także o możliwości ubiegania się o dotacje, informujemy na naszej stronie internetowej.

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000 101194 [aktualny odpis z rejestru]. Założycielem Fundacji jest George Soros, amerykański finansista i filantrop, który zainicjował powstanie całej sieci fundacji, działających obecnie w 60 krajach Europy, Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz w Stanach Zjednoczonych.

Fundacja jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce i Grupy Zagranica, a także Europejskiego Forum Fundacji (European Foundation Centre) i amerykańskiej Rady Fundacji (Council on Foundations).

Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z Open Society Institute, założonego i sponsorowanego przez George'a Sorosa, a także z innych, zagranicznych i polskich źródeł.

Programy dotacyjne Programy operacyjne Fundusze powierzone Programy zakończone